С Т А Т У Т

 

Ужгородського молодіжного братства

імені Преподобного Алексія  Карпаторуського

Мукачівсько - Ужгородської єпархії

Української Православної Церкви

 

 

Прийнятий на Загальних зборах  9  грудня  2008 року

та затверджений преосвященнішим єпископом Феодором,

керуючим Мукачівсько-Ужгородською єпархією ___________,

і зареєстрований__________.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ужгородське молодіжне братство імені Преподобного Алексія Карпаторуського Мукачівсько-Ужгородської єпархії Української Православної Церкви (надалі - Братство) є добровільна неприбуткова громадська організація Української Православної Церкви (надалі - УПЦ), що об'єднує своїх членів спільними духовними, місіонерськими та просвітницькими інтересами.

1.2. Офіційна назва українською мовою: Ужгородсьа міська молодіжна громадська організація “Ужгородське молодіжне братство імені Преподобного Алексія Карпаторуського Мукачівсько-Ужгородської єпархії Української Православної Церкви”.

1.3. Братство діє на засадах християнської моралі, євангельського вчення, православних традицій, на основі  даного Статуту, згідно Конституції України, Закону України „Про об’єднання громадян”, інших законодавчих актів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.4. Як молодіжне об'єднання, засноване на засадах православної традиції, Братство отримує благословення на свою діяльність від Єпархіального Архієрея, та керується в своїй діяльності рішеннями Помісних і Архієрейських Соборів, Священного Синоду, та Уставом УПЦ.

1.5. Братство здійснює свою діяльність на принципах незалежності, добровільності, демократії i самоврядування, колегіальності розгляду у вирішенні питань, рівності, відкритості та гласності, обов'язковості виконання рішень, прийнятих в межах даного Статуту, виборності всіх братських органів, розмежування повноважень та визначення компетенції всіх зборів та самостійності виборних органів у вирішенні питань, що відносяться до їх компетенції.

1.6. 3 метою консолідації молодіжного православного руху в інтересах своїх членів, виражаючи їх волю, Братство може добровільно, на умовах партнерства, у відповідності з даним Статутом входити в міжнародні, всеукраїнські, місцеві та інші громадські об'єднання, зберігаючи при цьому організаційну та фінансову самостійність.

1.7. Братство є юридичною особою з моменту реєстрації в органах державної влади, має самостійний баланс, печатку, штамп, бланк, власну символіку. Воно володіє, користується та розпоряджається власним майном, має розрахунковий рахунок у банку.

1.8.  Дія даного Статуту поширюється на всіх членів Братства і є для них обов’язковим.

1.9. Юридична адреса Ужгородського молодіжного братства імені Преподобного Алексія Карпаторуського Мукачівсько-Ужгородської єпархії УПЦ: Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вул. Собранецька, 72.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ БРАТСТВА

2.1. Головною метою діяльності Братства є:

- духовне просвітництво, катехизації, виховна та місіонерська діяльність серед молоді, захист їх інтересів у духовних відносинах.

2.2. Діяльність Братства спрямовується на вирішення таких пріоритетних завдань:

-  відстоювання інтересів Української Православної Церкви;

-  здійснення просвітницької та місіонерської роботи з молоддю в навчальних закладах;

-  здійснення соціального служіння та благодійності;

- життя за принципами християнського милосердя;

-  вивчення Богословської спадщини Святих Отців Церкви;

- пропагування в молодіжному середовищі християнської моралі, православного світогляду і способу життя, створення атмосфери братської любові;

- активізація участі молоді у церковному і громадському житті.

2.3. Для досягнення своєї мети Братство має право:

- самостійно або у співпраці з іншими організаціями проводити просвітні та самоосвітні заходи, бесіди, зустрічі, науково-практичні конференції, концерти, молодіжні табори, з'їзди, хресні ходи, паломницькі поїздки у різні святині УПЦ та інших братських Помісних Православних Церков, а також інші масові заходи, які не суперечать православній християнській моралі та чинному законодавству України;

- використовувати державні та приватні, а також створювати власні засоби масової інформації;

-  займатися виданням та поширенням друкованої продукції;

- встановлювати та підтримувати міжнародні зв'язки, брати участь у міжнародних молодіжних християнських заходах;

- надавати духовну, моральну, а при необхідності і матеріальну підтримку тим, хто її потребує;

- залучати кошти або отримувати матеріальні цінності на основі спонсорської допомоги;

- створювати структурні підрозділи, які за дорученням Братства та від його імені мають право проводити діяльність, спрямовану на виконання статутних цілей Братства.

2.4.  Братство організовує свою діяльність на основі:

- діяльності членів Братства у вирішенні статутних завдань та єдності дій у досягненні мети і вирішенні завдань Братства;

- гласності в роботі всіх організаційних ланок i кожного члена Братства, їх особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень та наданих доручень;

- плюралізму думок, свободи дискусій під час обговорення та єдності дій після прийняття рішення;

- обов’язковості виконання рішень вищестоящих членів для нижчих, якщо їх прийнято у межах компетенції, визначеної статутом Братства і законодавством України на основі делегованих їй організаційними ланками Братства прав та обов’язків.

 

3. ЧЛЕНСТВО В БРАТСТВІ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ БРАТСТВА

3.1. Членство в Братстві є добровільним.

3.2. Членами Братства можуть бути віруючі Української Православної Церкви віком від 14 до 36 років, які визнають Статут Братства.

3.3. Член Братства підтримує духовну єдність Братства, бере активну участь в братському служінні і в житті своєї парафії, живе літургійним життям.

3.4. Прийняття в члени Братства відбувається на добровільних засадах на основі усної  заяви після того, як бажаючий стати його членом, відвідав, як слухач, три зустрічі або в іншій формі, яка визначається Старостатом Братства.

3.5. Членство у Братстві рахується з дня представлення Головою нового члена Братству. Новий член усно зобов’язується виконувати Статут Братства.

3.6. Члени Братства перебувають на обліку в Братстві. Облік членів веде староста Братства, а в разі його відсутності заступник старости чи інші особи.

3.7. Рішення про відмову у прийнятті в члени Братства приймається Загальними зборами. Відмова у прийнятті в члени Братства повинна бути вмотивованою.

3.8. За активну участь у діяльності Братства його члени нагороджуватимуться Архієрейськими грамотами та іншими відзнаками.

3.9. За невиконання статутних обов’язків до члена Братства може бути вжито заходи  громадського впливу у вигляді товариського зауваження, попередження та накладення таких стягнень, як постановка на вид, догана i, як крайній захід, виключення з членів Братства.

Рішення про застосування заходів громадського впливу на члена Братства приймається у його присутності або відсутності (без поважних причин) більшістю голосів учасників Загальних зборів членів Братства або Головою Братства, окрім виключення з членів.

Питання про виключення з членів Братства вирішується на Загальних зборах членів Братства за участю члена про виключення якого розглядається питання або його відсутності (без поважних причин) двома третинами голосів членів Братства  присутніх на зборах за умови наявності кворуму.

3.10. Особа, яка виключається з Братства, повідомляється про це особисто або письмово. Ухвала про виключення має бути вмотивована.

3.11. У разі виходу з лав Української Православної Церкви член Братства без рішення Загальних зборів автоматично виключається із членів Братства.

3.12. Особа, яка виключена або вибула з членів Братства, не має права на спільне братське майно. 

3.13. Виключений з членів Братства може бути знову прийнятим до його членів рішенням Загальних зборів Братства. Але не раніше, як через півроку. Ті, хто вибув з інших причин, приймаються на загальних умовах.

3.14. Членство у Братстві припиняється у випадках:

- якщо член Братства без пояснення протягом трьох календарних місяців не брав участі в діяльності Братсва;

- виходу з Братства за власним бажанням;

- виключення з Братства;

- вихід з лав Української Православної Церкви.

3.15. Члени Братства мають право:

- брати участь у всіх заходах, які проводить Братство;

- обирати та бути обраним до керівних органів Братства;

- брати участь у Загальних зборах Братства з правом голосу;

- звертатися  в будь-який час до Голови та членів Братства за порадою i допомогою, а також з питаннями і пропозиціями, вимагати i одержувати відповіді по суті свого звернення та оскаржити рішення по ньому;

- подавати заяви і пропозиції з питань діяльності Братства на розгляд Старостату Братства;

- припиняти своє членство у Братстві з власної ініціативи на підставі особистої заяви на ім’я Голови Братства та бути присутнім під час розгляду питання про виключення з членів Братства.

3.16. Члени Братства зобов'язані:

- дотримуватися норм християнської моралі;

- брати участь у практичній діяльності Братства та в Загальних зборах, без поважних причин не пропускати зібрання;

- бути членом однієї з православних громад;

- дотримуватися дисципліни та Статуту Братства, виконувати постанови керівних органів Братства;

- здійснювати посильне сприяння і допомогу в реалізації цілей Братства та в роботі його підрозділів;

- дбати про Братство та про свою репутацію, як члена Братства;

- дбати про свій духовний, моральний та освітній рівень.

3.17. Спірні питання щодо членства у Братстві вирішуються Головою Братства.

3.18. Членство у братстві, без права голосу, зберігається за його членами, які тимчасово припинили роботу у зв’язку:

- з вихованням дитини до 3-річного віку; по догляду за близькими рідними інвалідами першої групи; виїздом на навчання чи роботу на строк не більше 5 років; іншими важливими заняттями до 3 років. Вони набувають статус членів Братсва у відпустці з дозволу Голови Братсва.

3.19. Для членів Братсва є можливим набути статус вільного слухача по причинах зайнятості, але тільки на певний період. Право стати вільним слухачем надає Голова Братства. Член Братства - вільний слухач, не має права голосу на період вільного відвідування. Вільне відвідування не можуть мати постійні члени Старостату.

3.20. У зібраннях та в роботі Братства, як слухачі, крім осіб, які хочуть набути членство в братстві, можуть брати участь особи старше 36 років, особи, які виходять з членів Братсва, але при цьому бажають підтримувати братство (морально, молитовно, внесками і т.д.), представники інших релігійних організацій, виключені члени братства до півроку, та інші зацікавлені особи. При цьому їхня участь в Братсві фіксується заступником старости.

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА БРАТСТВА

4.1.  Вищим органом Братства є Загальні збори його членів (надалі – Загальні збори), які скликаються при необхідності Головою Братства, Старостатом Братства або не менше ніж 1\3 членів Братства, не рідше ніж один раз на рік.

4.1.1  Для правомочності Загальних зборів на них повинні бути присутні не менше 2/3 членів Братства (кворум правомочності Загальних зборів), при цьму вільні слухачі не враховуються. На розгляд Загальними зборами мають право виносити питання Голова братства або Старостат в особі старости, а також не менше 1/3 членів Братства.

4.1.2.  Загальні збори:         

- приймають Статут братства, вносить зміни та доповнення до нього;

- заслуховують та затверджують звіти про діяльність членів Братства;

- обирають і звільняють Голову братства, старосту, юриста, скарбника;

- приймають принципові рішення з усіх питань діяльності Братства, які істотно впливають на нього, визначають загальні принципи роботи підрозділів Братства, його реорганізації або ліквідації.

- розглядають інші питання діяльності Братства.

Рішення Загальних зборів приймається простою більшістю голосів членів братства, присутніх на його засіданні при наявності кворуму.

4.1.3. Рішення з питань затвердження Статуту, внесення змін i доповнень до нього, призначення і звільнення Голови, старости, юриста, скарбника, реорганізації та ліквідації Братства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на Загальних зборах членів Братства при наявності кворуму, окрім вільних слухачів.

4.2. Голова Братства:

- скликає Загальні збори Братства та вносить питання на їх розгляд, складає порядок денний та головує на них;

- керує діяльністю Братства за допомогою Старостату, скликає Старостат Братства і головує на ньому;

- координує поточну роботою виконавчих органів Братства та його структурних підрозділів;

- координує діяльність Братства згідно з поставленими перед ним цілями і метою;

- приймає нових членів Братсва;

- надає право вільного відвідування та відпустки для членів Братства;

- застосовує засоби громадського впливу на членів Братсва;

- відкриває рахунки в банках, від імені Братства заключає договори і угоди, повноважно представляє Братство перед церковною ієрархією, у зносинах з державними та іншими організаціями, представляє Братство в суді.

- має виключне право підпису на всіх документах Братства, крім фінансових, які підписуються ним і скарбником.

4.2.1. Голова Братства обирається Загальними зборами членів Братства 2/3 голосів, після чого подається Єпархіальному Архієреєві для затвердження. Голова Братства вступає в повноваження післе видання відповідного указу Єпархіального Архієрея про затвердження.

4.2.2. Голова Братства обирається безстроково, не залежно від віку. Головою Братства рекомендовано обирати ієрея, який би духовно окормляв Братство.

4.2.3. В разі, якщо Голова Братства не може виконувати свої обов'язки, скликаються позачергові Загальні збори Братства для обрання нового Голови Братства.

4.2.3. Голова братства може бути звільненим з посади:

- Загальними зборами членів Братства, якщо за це проголосувало не менше двох третин присутніх на Загальних зборах членів Братства при наявності кворуму у зв’язку з висунутою і чітко мотивованою пропозицією Єпархіального Архієрея;

- Єпархіальним Архієреєм, у зв’язку  з висунутою і чітко мотивованою пропозицією Загальних зборів членів Братства, якщо за це проголосувало не менше двох третин присутніх на Загальних зборах членів Братства при наявності кворуму;

- за власним бажанням Голови Братства.

4.2.4. До обрання нового Голови Братства його обов'язки виконує староста Братства.

4.3. Голові Братства в діяльності Братства допомагає Старостат Братства. Старостат Братства є  виконавчим органом Братства, виконує рішення Загальних зборів Братства, діє в період між Загальними зборами і керує поточними справами Братства.     

4.3.1. Старостат Братства:

- скликає Загальні збори Братства та вносить питання на його розгляд, складає порядок денний;

- розробляє і контролює виконання планів роботи Братства;

- розподіляє обов'язки між членами Старостату  Братства;

- визначає чергові завдання Братства;

- вирішує поточні питання діяльності Братства.

4.3.2. Старостат Братства скликається Головою Братства, або на вимогу 2/3 членів Старостату Братства. Засідання Старостату Братства скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж 1 раз на 2 місяці.

4.3.3. Рішення Старостату Братства приймаються простою більшістю голосів, при рівності голосів з перевагою голосу Голови братства. Голова Братства може ветувати рішення Старостату, з подальшим винесенням питання на Загальні збори.

4.3.4. До складу Старостату, окрім Голови Братсва, входять староста Братства, який його очолює, та керівники структурних підрозділів:

- керівник організаційного відділу, який є заступником старости;

- керівник місіонерського відділу;

- керівник відділу соціального служіння та благодійності.

Керівники інших структурних підрозділів, які створюються Старостатом Братства по мірі необхідності можуть викликатися на  його засідання.

4.3.5. Старостату, в його роботі, не входячи до його постійного складу, допомагають інші посадові особи, зокрема, керівник відділу культурно-масової роботи, регент братського хору, веб-майстер Інтернет-сайту Братсва, юрист, скарбник, керівник бібліотеки та відео-, аудіотеки, а також, за потребою, інші, які викликаються на Старостат по мірі необхідності, та з правом голосу на ньому.

4.3.6. Керівники структурних підрозділів призначаються старостою, після узгодження з Головою Братства. Заступники керівників призначаються старостою за узгодженням з Головою Братства за рекомендацією керівників структурних підрозділів.

4.4. Староста обирається Загальними зборами членів Братства, простою більшістю голосів, строком на один рік, з необмеженим правом переобирання. Вибори проводяться щорічно, в період з 14 по 30 вересня.

4.4.1. В обов’язки старости входить координація роботи Братства та Старостату, всебічна допомога Голові Братсва, та за його дорученням, представництво Братства в різних інстанціях.

4.4.2. Голова Братства може висовувати чітко мотивовану пропозицію Загальним зборам членів Братства щодо звільнення старости, або сам староста може просити Загальні збори звільнити його. Староста вважається звільненим, якщо за це проголосувало не менше двох третин присутніх на Загальних зборах членів братства при наявності кворуму, окрім вільних слухачів. Позачергово обраний староста займає посаду до чергових щорічних виборів.

4.5. Братство має свій хор. Його регент, заступник регента та уставщик призначаються та звільняються Головою Братства та йому підзвітні.

4.6. Братство має свій веб-сайт в інтернет-просторі, за інформацію якого, несе відповідальність. Головним редактором сайту являється Голова Братства, а заступником – староста. Голова Братства призначає та звільняє веб-майстра сайту, його заступників, та інших працівників, які йому підзвітні.

4.7. Всі юридичні спори та справи Братства веде юрист Братства.

4.8. Скарбник Братства веде фінінсовий баланс Братства, забезпечує облік доходів і витрат фінансів, збереження грошових сум і пожертв, матеріальних цінностей. Скарбник Братства складає щорічний фінансовий звіт Загальним Зборам Братства.

4.9. Юрист та скарбник Братства координують свою діяльність з головою та старостою      Братства та обираються на свої посади безстроково. У разі необхідності звітують перед Загальними зборами членів Братства. Призначаються вони простою більшістю голосів Загальних зборів членів Братства та є підзвітними у своїй діяльності Загальним зборам, і звільняється, якщо за це проголосувало не менше двох третин присутніх на Загальних зборах членів Братства при наявності кворуму.

 

5. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БРАТСТВА

5.1. Братство є неприбутковою громадською організацією.

5.2. Братство має право мати у своїй власності кошти, рухоме і нерухоме майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

5.2.1. Майно та фінанси Братства складають фондові та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відтворюється у самостійному балансі організації.

5.3. Братство, має право використовувати свої кошти на фінансове забезпечення  своєї діяльності, діяльності органів та посадових осіб братства, що передбачена статутом, створювати фонди, визначати порядок їх формування та використання займатися господарською діяльністю шляхом створення підприємств організацій в порядку, передбаченому законодавством України, вступати у договірні відносини з будь-якими юридичними i фізичними особами, в тому числі i за кордоном.

5.4. Братство набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших підставах, не заборонених законом.

5.5. Фінансово-господарську діяльність Братства, керівних органів та посадових осіб Братства контролюють Загальні збори.

5.6. Право розпоряджатися коштами i майном Братства належить відповідним органам Братства, які несуть відповідальність за своєчасне надходження коштів, збереження майна та їх використання за призначенням.

5.7. Кошти братства витрачаються на соціальний захист i надання допомоги членам братства, на здійснення паломницьких поїздок, святкування свят членами братства, на культурно-освітні, фізкультурно-спортивні i оздоровчі заходи, на місіонерські заходи, на благодійність, i інші цілі по кошторисах, які щорічно затверджуються Загальними зборами.

 

 

6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ БРАТСТВА

6.1. Братство може припинити свою діяльність або реорганізуватися на підставі рішення Загальних зборів Братства, прийнятого згідно п. 4.1.2. цього Статуту або рішення суду.

6.2. Після прийняття рішення про припинення діяльності Загальними зборами Братства створюється Ліквідаційна комісія, яка проводить оцінку коштів та майна Братства, розраховується з кредиторами і дебіторами. Усі кошти та майно Братства, які залишаються у його власності на момент припинення діяльності і розрахунку з дебіторами і кредиторами, за рішенням Загальних зборів можуть перерозподілятися між членами Братства, використовуються на благодійні цілі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

6.2.1. В разі ліквідації або реорганізації Братства майнові і фінансові претензії не можуть бути обернені на предмети релігійного культу та релігійно значиме майно, що знаходяться у власності Братства. В разі ліквідації або реорганізації Братства такі предмети і майно передаються у власність Української Православної Церкви.

6.3. Рішення Ліквідаційної комісії реєструється державними органами та публікується в пресі.

6.4. Після реорганізації всі права і обов'язки Братства переходять до його правонаступника.

 

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. У разі зміни єпархіальних границь Братство входить до юрисдикції єпархії у мжгороді.

7.2. Цей Статут після його прийняття на Загальних зборах, у відповідності до Уставу Української Православної Церкви, набирає чинності з моменту його затвердження Єпархіальним Архієреєм.

7.3. У разі внесення змін i доповнень до законодавства України, що потребують внесення змін до Статуту, Статут Братства приводиться у відповідність до законодавства рішенням Загальних зборів і затвердженням Єпархіального Архієрея.

7.4. Рішення з питань, не передбачених цим Статутом, приймаються Загальними зборами.

 

 

 

 

 

 

Голова зборів____________________

Секретар зборів____________________